Kontakt informacije

Adnan Lihić

Kandidat za Federalni parlament

Biografija

Rođen 03.12.1981 godine u Tešnju. Osnovnu školu i Gimnaziju završio
u Tešnju. Diplomirao na Mašinskom fakultetu u Zenici 2006 godine. Nakon
ekvivalencije ranije stečenih zvanja, 2021. godine upisuje doktorski studij iz
tehničkih nauka na Mašinskom fakultetu u Zenici, smijer Proizvodne tehnologije
i sistemi.

Od augusta 2006. godine do oktobra 2017. godine radi u tvornici filtera
MANN+HUMMEL BA u Tešnju na pozicijama Brend i Marketing menadžera, a
unutar tih radnih mjesta uspješno radi na nekoliko važnih referata.
Od novembra 2017. godine do oktobra 2021 godine uspješno obavlja dužnost
Direktora JP RAD d.d. Tešanj. Tokom četverogodišnjeg mandata provedena je
reorganizacija unutar Preduzeća, kadrovski, tehnički i drugi parametri znatno
unaprijeđeni. Uveden novi način i pristup u planiranju, monitoringu i izvještavanju.
Zanovljena infrastruktura, mašine i oprema. Prema MEG metodologiji izrađeni
trogodišnji i petogodišnji planovi. Shodno svemu ovome i još nizu projekata
i aktivnosti uspostavljeni su temelji za nesmetan rad i djelovanje u narednim
godinama najvažnijeg JP na području općine Tešanj.

Od novembra 2021. godine je angažovan ponovo u realnom sektoru, u drvnoj
industriji, na poziciji Menadžera za kvalitet i logistiku u firmi InterProcess d.o.o.
koja je izvozno orjentisana.

Pored formalnog, važno je istaći dio aktivnosti iz neformalnog obrazovanja:
trening za pisanje projekata po EU metodologiji, završen Program osposobljavanja
i usavršavanja predsjednika i članova Nadzornih odbora i Uprava privrednih
društava. Završena Akademija za ekološki menadžment u funkciji održivog
ekonomskog razvoja I, II i III stepena, višegodišnje učešće na internacionalnom
simpoziju o okolišu i moralu. Certificirani trener iz oblasti filtriranja i industrijskog
filtriranja. Seminari: Put do uspješnog Brenda, Upravljanje prodajom,
Profesionalne prodajne vještine. Poznavanje engleskog jezika i osnova turskog
jezika. Pored osposobljenosti za rad u MS OFFICE paketu, osposobljen za rad u
nekoliko programa za tehničke potrebe i potrebe dizajna materijala.

Posljednjih 17. godina aktivan rad u asocijacijama, odborima, UG, radnim
timovima i stručnim radnim grupama. Rad na izradi općinske i kantonalne
strategije, te učešće i doprinos kroz javne rasprave u izradi prijedloga ili konačnih
verzija nekoliko zakona. Takođe, višegodišje iskustvo i saradnja sa nekoliko
organizacija i ustanova na međunarodnom planu. Kada je u pitanju unutar
stranački aktivizam od 2005. do danas prepoznatljiv angažman u radu kao član
i predsjednik MO, član IO i OO Tešanj, delegat u Skupštini OO, član KO ZDK,
potpredsjednik IO AM ZDK, vijećnik i šef kluba vijećnika u OV Tešanj, te delegat
na dva posljednja kongresa SDA BiH.

Stečena znanja i usvojene vještine, u skladu sa nadležnostima i raspoloživom
kapacitetu pokušat ću implementirati kroz rad u Parlamentu FBiH, a kako bi se
ojačale performanse u radu i unaprijedio koncept i rad ovog Doma.

Oženjen i otac tri kćerke.