Kontakt informacije

Aida Halilović

Kandidatkinja za Kantonalnu skupštinu

Biografija

Aida Halilović je rođena 12.10.1969. u Konjicu, općina Konjic. Profesor je
engleskog jezika i književnosti, stalno zaposlena u Mješovitoj srednjoj školi u
Tešnju već 24 godine. Udata je i majka dvoje djece.

Pored redovnih poslova u nastavi vodila je čitav niz projekata, kako u Bosni i
Hercegovini, tako i na međunarodnom nivou.Vodila je projekat British Councila u
Bosni i Hercegovini Connecting Classrooms u periodu 2010. -2015. godina koji je
povezivao 20 škola iz Bosne i Hercegovine sa školama iz Španije, Irske i Poljske
.Saradnja je obuhvatala razvoj liderskih vještina kod učenika, edukaciju učenika
i nastavnika za društveni aktivizam i razmjenu i razvoj metoda rada u nastavi i
izvan nje, te kulturnu razmjenu.

Posljednji projekat je vodila 2021.godine u saradnji sa Američkom ambasadom
u Bosni i Hercegovini Youth leadership and Teacher Development Program
kao profesor engleskog jezika u programu razmjene sa Sjedinjenim Američkim
Državama , a za općinu Tešanj.U okviru tog programa provela je 3 sedmice u
Daytonu i Chicagu u SAD-u zajedno sa 6 učenika gimnazije iz Tešnja u programu
stučnog usavršavanja , edukacije i razvoja liderskih vještina, a po povratku iz
SAD-a kako je i predviđeno programom razmjene koordinirala je projektom
finansiranim od strane vlade SAD-a i Američke ambasade u BiH u općini Tešanj.
Projekat koji je realizovan u Tešnju jeste Tešanjski dani mladih u februaru 2022.
koji je za cilj imao veći društveni aktivizam mladih kroz niz sportskih i kulturnih
događaja , te bolji položaj mladih u lokalnoj sredini.

Angažovana je u radu Komisije za pitanja mladih i ravnopravnost žena
općine Tešanj, te je prošla čitav niz edukacija koje je organizovao UNDP u Bosni
i Hercegovini , Gender centar Federacije BiH, te je učesnik projekta Švedske
vlade u Bosni i Hercegovini Žene na izborima. Intenzivno radi na poboljšanju
položaja žena i mladih u općini Tešanj, te realizaciji lokalnog gender akcionog
plana općine Tešanj.

Član je OO SDA od 2008 godine. Svoj angažman provodi kroz rad Asocijacije
žena SDA Tešanj , kao i Asocijacije mladih SDA Tešanj ali i kroz aktivan politički
angažman na izborima.